بهداشتی, پزشکی, مراقبتی

پانسمان زخم

زخم 2

پانسمان زخم یکی از مهم ترین موارد کمک های اولیه است که همه ی ما باید آن را بلد باشیم. زخم های جزئی را می توان در منزل درمان کرد اما آن هایی که عمیق هستند را باید محکم نگه داشته و به سرعت خود را به مراکز درمانی مانند بیمارستان یا مطب پزشک برسانید. البته توجه داشته باشید که باید آن را در طی مسیر تمیز نگه دارید.

در ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ زﺧﻢ ﻋﻤﯿﻖ، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪﯾﺪ و دو ﻟﺒﻪ زﺧﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ، ﺑﺮای ﺑﺨﯿﻪ زدن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 

تعریف زخم

به هرگونه صدمه و جراحت در بافت های داخلی و خارجی پوست که میتواند شامل اعصاب و عروق نیز باشد، زخم گویند. زخم ها در صورتیکه در فضای باز باشند و‌ پانسمان نشوند، میتوانند آلودگی را به خود جدب کنند. بنابراین به منظور جلوگیری از بروز عفونت که میتواند به بافت های عمیق تر بدن نفوذ پیدا کنند باید هرچه سریعتر، زخم به روشی درست ضد عفونی و پانسمان گردد.

بیشتر بخوانید: انواع آنژیوکت
 

پانسمان زخم

پانسمان ﭘﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی زﺧﻢ ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اهداف پانسمان عبارتند از:

 • ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ
 • ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ
 • ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ
 • ﺣﻔﺎﻇﺖ زﺧﻢ از ﺻﺪﻣﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ در ﭘﻮﺳﺖ و ﻻﯾﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﻣﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ روی آن ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

پانسمان زخم

زخم بسته و اقدامات لازم برای پانسمان

این نوع زخم که شامل کوبیدگی و له شدگی بافت های بدن است همراه با درد زیادی بوده و خونریزی بیرون از بدن مشاهده نمیشود. زخم های بسته به مرور زمان التیام یافته و بهبودی پیدا میکنند؛ گرچه ممکن است روند آن به کندی صورت گیرد.

اقدامات لازم برای زخم های بسته چیست؟

اقداماتی که برای این نوع زخم ها صورت میگیرد شرح حال گرفتن از بیمار به جهت بروز علائمی مانند شوک است که با رنگ‌پریدگی، نبض بالا و فشارخون بالا، سرد شدن دست و پا همراه می باشد. در زخم های بسته احتمال شکستگی های بافت های استخوانی نیز وجود دارد. بنابراین در صورت هرگونه درد شدید ، تورم و یا کبودی، برای معاینه‌ به مراکز درمانی مراجعه کنید.

 

بیشتر بخوانید: فشار خون بالا، علائم، دلایل و راهکارها

 

زﺧﻢ ﺑﺎز و انواع آن

 

زخم های ناشی از خراشیدگی یا ساییدگی :

اﯾﻦ زﺧﻢ در اﺛﺮ ﺳﺎﯾﯿﺪه ﺷﺪن ﻻﯾﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  آن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﺼﺎب اﯾﻦ ﻻﯾﻪ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ، زﺧﻢ دردﻧﺎک ، وﻟﯽ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ اﮔﺮ وﺳﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ذرات ﺧﺎک ﯾﺎ اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﯽ در آن ﻓﺮورﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺪی و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ

اﻗداﻣﺎت اولیه برای زخم های خراشیدگی یا ساییدگی :

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻄﺤﯽ در ﭘﻮﺳﺖ ﻓﺮورﻓﺘﻪ اﺳﺖ، آن را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮنﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و زﺧﻢ را ﺑﺎ ﺑﺘﺎدﯾﻦ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

زخم های ناشی از بریدگی و اقدامات لازم برای پانسمان:

زﺧﻣﯽ اﺳت که لبه ھﺎی ﺻﺎف داشته و ﺷبیه ﺑرﯾدﮔﯽ ﺟراﺣﯽ ﯾﺎ ﺑرﯾدﮔﯽ ﺑﺎ لبه ﮐﺎﻏذ اﺳت. این زﺧم، ﺳوزش زﯾﺎدی داشته و ﺷدت ﺧوﻧرﯾزی در این ﻧوع زﺧم، ﺑبسته به عمق ﺑرﯾدﮔﯽ، محل و اﻧدازه زﺧم ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت.

زخم های ناشی از ﭘﺎره شدگی و اقدامات لازم برای پانسمان:

زﺧﻣﯽ اﺳت عمیق که دارای لبه ھﺎی ﻧﺎﺻﺎف ﺑوده و در اﺛر اﺟﺳﺎم ﺗﯾزی ﻣﺎﻧﻧد شیشه ایجاد ﻣﯽ ﺷود. در این جراحت ﺑﺎﻓت ھﺎی زیرین ﭘوﺳت آسیب دﯾده و اﺣﺗﻣﺎل خونریزی شدید زﯾﺎد اﺳت.

اﻗداﻣﺎت اولیه برای زخم های پاره شدگی :

در ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ و ﭘﺎره ﺷﺪﮔﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ. ﻟﺒﻪ ﻫﺎی زﺧﻢ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﻋﻀﻮ را ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ و ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻗﻠﺐ ﻗﺮار داده ﺗﺎ از درد و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ در زﺧﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه آن را ﺧﺎرج ﻧﮑﻨﯿﺪ. زﺧﻢ را ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺼﺪوم را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

کنده شدگی :

زﺧﻣﯽ اﺳت ﮐه ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﭘوﺳت ﯾﺎ ﻋضله از ﺑدن ﺟدا ﯾﺎ آویخته ﺷود

اﻗداﻣﺎت اولیه برای زخم های کنده شدگی :

ﺳﻄﺢ زﺧﻢ را ﺗﻤﯿﺰ و ﺟﻠﻮی ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻀﻠﻪ آوﯾﺰان ﺷﺪه آن را در ﻣﺤﻞ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و روی آن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺼﺪوم را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﺳوراخ ﺷدﮔﯽ :

زﺧﻤﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﮐﻪ در اﺛﺮ وارد ﺷﺪن ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﻧﻮک ﺗﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، وﻟﯽ در ﺳﻮراخ ﺷﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﮑﻢ و ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺮگ زﯾﺎد اﺳﺖ .

اﻗداﻣﺎت اولیه برای زخم های سوراخ شدگی :

اﺑﺘﺪا اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎی داﺧﻞ زﺧﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺤﻞ زﺧﻢ را ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ در آن ﻓﺮورﻓﺘﻪ اﺳﺖ، آن را ﺧﺎرج ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺟﺴﻢ ﺑﺮ ﺷﺪت ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺴﻢ را ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺼﺪوم را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

قطﻊ ﻋﻀﻮ :

اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع زﺧﻢ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دﻫﻨﺪه اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﺑﺮﻧﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻟﻮده اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

اﻗداﻣﺎت اولیه برای زخم های قطع عضو :

ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی را ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻮﻗﻒ کنید. ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻋﻀﻮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه، آن را در ﯾﮏ ﮔﺎز اﺳﺘﺮﯾﻞ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻤﯿﺰ ﺑﭙﯿﭽﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻌﺪ درون ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺳﺮ آن را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮه ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﮐﯿﺴﻪ ﺣﺎوی ﻋﻀﻮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه را داﺧﻞ ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﯾﺦ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﮐﯿﺴﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻋﻀﻮ و ﻣﺼﺪوم را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ.

ریختن بتادین روی پانسمان

وسایل پانسمان زخم

بتادین:

از وسایل کمک اولیه و ضروری که لازم است در هر خانه وجود داشته باشد، بتادین است. از بتادین برای جلوگیری از عفونت کلیه‌ی زخم های ایجاد شده و پانسمان کردن استفاده میشود.

بتادین یا به نام پوویدون-آیودین در انواع بتادین سبز و بتادین قهوه ای(اسکراب) تولید میشود. این محصول برای ضد عفونی زخم، هنگام عمل جراحی و ضد عفونی دست ها(قبل از عمل) نیز کاربرد دارد. بتادین میتواند کلیه باکتریها، قارچ ها و ویروس ها را در عرض چند ثانیه از بین ببرد.  . 

بتادین فارمادین

تومان 18,900تومان 220,000
برند

FARMADIN

سایز

1 لیتر, 250 میلی لیتر, 60 میلی لیتر

 

 

گاز استریل و گاز غیر استریل برای پانسمان:

به منظور جمع آوری خون، ترشحات و پساب های ناشی از زخم از گازهای پزشکی استفاده میشوند. قدرت جذب بالایی دارند و میتوانند به کنترل خونریزی و لخته شدن آن کمک کنند. این گازها از الیاف پنبه ای ساخته میشوند.

گاز استریل، بصورت بسته های تکی استریل شده تولید میشوند تا به دلیل قرار گرفتن مستقیم روی زخم، از ایجاد عفونت جلوگیری کنند.

گاز غیر استریل نیز از نظر ویژگیهای گفته شده مانند گاز غیر استریل(گاز طبی) عمل میکند. با این تفاوت که بصورت تکی استریل نشده و در جعبه های نیم کیلویی بصورت فله وجود دارند. از گاز طبی برای پانسمان و باندپیچی روی گاز غیر استریل استفاده میشود.

 

 .

باند پانسمان:

یکی دیگر از وسایل مهم پانسمان، استفاده از باند پانسمان است‌. از این باند برای بستن زخم و قطع خونریزی های سطحی استفاده میشود. از نخ پلی استر و پنبه تشکیل شده و در دو نوع کنار بافت و غیر کنار بافت عرضه میگردند و به باند نخی نیز معروف هستند. باند پانسمان در طول های ۲تا ۳ متر و در عرض های مختلف ۵ – ۷-۱۰-۱۵ و ۲۰ سانتی تولید میشوند.

چسب ضد حساسیت پانسمان:

از این وسیله برای فیکس کردن پانسمان استفاده میشود. چسب مورد نیاز برای پانسمان میتواند از نوع چسب لکوپلاست و یا چسب ضد حساسیت باشد. اینکه از کدام یک برای یک پانسمان ساده بخواهید استفاده کنید زیاد تفاوتی ندارد. درصورت موجود بودن هرکدام درخانه، میتوان استفاده کرد.

چسب لکوپلاست، چسبی پارچه ای بوده و در برابر پاره شدن مقاومت بالایی دارد.

چسب ضد حساسیت همانطور که از اسمش پیداست ، هیچ حساسیتی برای پوست ایجاد نمی کند. برای پوست های حساس و هنگام گذاشتن آنژیوکت ، کاملا مناسب است و به راحتی کنده میشود.

انواع پانسمان

اقدامات لازم برای پانسمان زخم

 1. اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ آب ﮔﺮم و ﺻﺎﺑﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺴﺖ و ﺑﺪون ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ، ﺻﺒﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﺳﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ اﻟﮑﻞ ﺳﻔﯿﺪ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮد.
 2. ﺳﭙﺲ زﺧﻢ و اﻃﺮاف آن را ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ و ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﮔر زﺧﻢ دارای ﺧﺎک و ﮔﻞ ﯾﺎ ﻣﻮاد دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
 3. زﺧﻢ را ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺜﻞ ﺑﺘﺎدﯾﻦ از داﺧﻞ زﺧﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
 4. ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺒﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺘﯽ از زﺧﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ را دور اﻧﺪاﺧﺖ.
 5. ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﮔﺎز اﺳﺘﺮﯾﻞ را ﭘﺲ از ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ زﺧﻢ روی آن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ زﺧﻢ و اﻃﺮاف آن را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﺴﺐ آن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

 

بیشتر بخوانید: انواع سرنگ و سر سوزن

روش ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن زﺧﻢ ﺑﺎز

 • ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی، ﻟﺒﻪ ﻫﺎی زﺧﻢ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺎز اﺳﺘﺮﯾﻞ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻤﯿﺰ، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺸﺎر دادن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ.
 • وﻗﺘﯽ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪ، اﻃﺮاف زﺧﻢ را ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه از داﺧﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ. ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر و ﺣﺮﮐﺖ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ روی زﺧﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ اﻃﺮاف زﺧﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻧﻔﻮذ و زﺧﻢ را ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
 • ﭘﺲ از اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞ زﺧﻢ، ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﮔﺎز اﺳﺘﺮﯾﻞ روی زﺧﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ روی زﺧﻢ و اﻃﺮاف آن را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ . ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن را دﻗﯿﻘﺎ روی زﺧﻢ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻫﺮﮔﺰ آن را ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ . در ﺻﻮرت ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪن ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن آن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﺧﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
 • در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد، ﻫﺮﮔﺰ ﭘﻮﺷﺶ روی زﺧﻢ را ﺑﺮﻧﺪارﯾﺪ .ﺑﺮای ﺑﻨﺪ آوردن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی، ﮔﺎز ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺒﻠﯽ زﺧﻢ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 • ﮔﺎز اﺳﺘﺮﯾﻞ را در 4 ﻃﺮف ﺑﺎ ﭼﺴﺐ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻧﺪاژ ﮐﻨﯿﺪ.

زخم 7

ﺗﻮصیه ھﺎی ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن زﺧﻢ

 • ﺑﺘﺎدﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم (ﭘﻮوﯾﺪون آﯾﻮداﯾﻦ) ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯿﮑﺮوب ﮐﺶ ﻗﻮی ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ، وﯾﺮوس ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد. ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ ﻧﺸﻮد، ﻫﯿﭻ اﺛﺮی ﻧﺪارد.
 • از ﻧﻔﻮذ ﺑﺘﺎدﯾﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ زﺧﻢ ﺑﺎز ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ، ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ اﻣﻼح ﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در اﻓﺮاد ﺷﻮد.
 • ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن زﺧﻢ از ﭘﻨﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﺮزﻫﺎی ﭘﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﺧﻢ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪ. ﺑﺪون ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ از ﭘﻤﺎد آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﻤﺎد ﺟﻠﻮی ﺧﻮن ﮔﯿﺮی ﺑﺎﻓﺖ اﻃﺮاف زﺧﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺮﻣﯿﻢ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ اﻧﺪازد.
 • در ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ زﺧﻢ ﻋﻤﯿﻖ، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪﯾﺪ و دو ﻟﺒﻪ زﺧﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ، ﺑﺮای ﺑﺨﯿﻪ زدن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن را ﻫﺮ روز و اﮔﺮ ﻣﺮﻃﻮب ﯾﺎ ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪ، زودﺗﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
 • از ﮐﻨﺪن دﻟﻤﻪ زﺧﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ، ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 • اﮔﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد، ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰﮐﺮدن زﺧﻢ از آب و ﺻﺎﺑﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 

ویژگی های پانسمان زخم

 • ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﺧﻢ ﺷﺪه، ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺠﺪد آن ﻧﮕﺮدد.
 • ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻮری ﺳﻮراخ ﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﻫﻮا ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﺧﻢ و اﻃﺮاف آن ﺑﺮﺳﺪ.
 • از رﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻫﻮازی در ﺳﻄﺢ زﺧﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
 • اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺨﯿﺮ ﭘﻮﺳﺖ از زﯾﺮ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪه، ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺧﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 • از ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺧﻢ ﻧﭽﺴﺒﺪ زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل دارد در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ از روی زﺧﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ، ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
 • ﻗﺪرت ﺟﺬب ﺗﺮﺷﺤﺎت زﺧﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺣﺠﻢ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﺧﻢ را از ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎ و ﺻﺪﻣﺎتی ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
 • ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ زﺧﻢ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻟﺒﻪ آن ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﻟﺒﻪ زﺧﻢ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

نکات مهم پانسمان

ﻧﮑﺎت مهم پانسمان زخم

 • ھﻧﮕﺎم ﭘﺎﻧﺳﻣﺎن از ﺳرفه و ﻋﻄﺴﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی زﺧﻢ ﯾﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮده ﺷﺪن زﺧﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
 • اﮔﺮ ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی زﺧﻢ در دﺳﺘﺮس ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ 9 ﮔﺮم ﻧﻤﮏ را در ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آب ﺟﻮﺷﯿﺪه ﺳﺮد ﺷﺪه ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮم ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی زﺧﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 • درﺧﺼﻮص زﺧﻢ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﺧﺮاش ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آب و ﺻﺎﺑﻮن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 • ﺑﺮای ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ از «ﭘﻨﺲ» اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮده و از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ از ﮔﺎز ﯾﺎ ﭘﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی زﺧﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
 • از برخورد گاز یا پنبه ای که برای تمیز کردن اطراف زخم استفاده کردید با سطح زخم جلوگیری کنید.
 • اﮔﺮ دو ﻟﺒﻪ زﺧﻢ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺨﯿﻪ زدن دوﻟﺒﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ زﺧﻢ زودﺗﺮ اﻟﺘﯿﺎم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺼﺪوم را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ببرید.
 • اﻧﺪازه ﮔﺎزی ﮐﻪ روی زﺧﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ زﺧﻢ دارد. ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ زﺧﻢ و اﻃﺮاف آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
 • ﻫﺮﮔﺰ ﭘﻨﺒﻪ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ روی زﺧﻢ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ. زﯾﺮا ﭘﺲ ازﺧﺸﮏ ﺷﺪن، ﮐﻨﺪن آن ﻣﺸﮑﻞ و دردﻧﺎک اﺳﺖ.
 • اﮔﺮ زﺧﻢ ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺎ اﺷﯿﺎی آﻟﻮده ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻓﻮرا ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺮم ﺿﺪﮐﺰاز ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺑﺮای ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن زﺧﻢ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس روی آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﭽﯽ ﻟﺒﺎس را ﺑﺮﯾﺪ ﺗﺎ وﺳﻌﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زﺧﻢ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ روی زﺧﻢ را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و روی آن را ﺑﺎ ﮔﺎزاﺳﺘﺮﯾﻞ ﯾﺎ ﭘﺪ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﻢ.

زخم 1

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید